Foto
Foto
Foto
Foto

Wat is Holland Health?

Holland Health brengt regionale partijen bij elkaar die innovatieve oplossingen bedenken en betere zorg vormgeven in Noordwest Holland. In het platform werken publieke en private partijen samen. Het uiteindelijke doel is van Noordwest Holland een regio te maken waar samen met het bedrijfsleven betere zorg wordt gerealiseerd die precies aansluit bij de behoefte van de burger.

Onze Missie

De missie van Holland Health is om hèt kennis- en innovatieplatform te zijn op het gebied van gezondheid, zorg, voeding en beweging binnen de regio Noord-Holland boven ’t IJ. Het platform stimuleert het blijvend aansluiten van regionale activiteiten en voorzieningen op dit gebied op de zich voortdurend ontwikkelende behoeften van de burger. 

Onze activiteiten

Wij zijn in de eerste plaats matchmaker. We brengen partijen bij elkaar en versterken de contacten door activiteiten te organiseren. Zo zijn er een aantal keren per jaar netwerkbijeenkomsten met inhoudelijk sterke thema’s. Wij organiseren 4 keer per jaar Health cafés (over bijvoorbeeld innovaties zoals robotica), die in principe voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook ronde tafel conferenties (zoals “beeldzorg”, waaraan relevante actoren op uitnodiging kunnen deelnemen, met als doel kennis uitwisseling en het verkennen van actuele ontwikkelgebieden voor de burgers in de regio, waaraan al die betrokkenen hun steentje willen en kunnen bijdragen. Enkele keren per jaar verzenden wij een nieuwsbrief die iedereen van elkaars activiteiten op de hoogte houdt.

 

Maar wij doen meer. We helpen de partners te zoeken naar financiers voor projecten en nieuwe producten, zowel in de publieke als in de private sfeer. We helpen hen ook bij het vinden van de juiste partners om een innovatie versneld naar de markt te brengen. Daarnaast ondersteunen we startende ondernemers in de gezondheidssector en zorgen voor profilering en marketing van de innovatieve eindproducten, zowel binnen als buiten het netwerk.

Wij hebben onze sporen al verdiend door het opstarten en afronden van een aantal EFRO-[1]projecten op het terrein van “Nano” en “Nucleair” en binnenkort EHealth.

Onafhankelijk platform

Omdat Holland Health als onafhankelijke organisatie over een uitstekend netwerk beschikt, waarin nagenoeg alle zorgsectoren vertegenwoordigd zijn en zowel zelf goed ingevoerd is in de zorg als in staat is om alle kennis en ervaring in de zorg die er is op te halen en te verbinden ambieert Holland Health een rol als katalysator zijn voor een gezonde –ook in economisch en maatschappelijk opzicht- regio.

Dat is zonder een actieve inbreng en coöperatieve instelling van alle actoren niet goed mogelijk. Vandaar dat er een platform moet komen, waarin alle actoren –op basis van gelijkwaardigheid- kunnen en willen participeren om relevante initiatieven te ontwikkelen en draagvlak te creëren om die ook adequaat te gaan uitvoeren.

 

Zelf participeren wij ook weer (en onze deelnemers worden daar ook van harte voor uitgenodigd) in onafhankelijke fora, die ons helpen om onze ambitieuze missie te realiseren door hun kennis en ervaring met ons te delen (en vise versa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 • We zijn partner van Vita Valley

Op dit moment maken ruim 50 organisaties deel uit van het partnernetwerk van VitaValley. De innovatiepartners ondersteunen de doelstelling actief met de inbreng van kennis en donaties. Dit innovatienetwerk bestaat voor ongeveer de helft uit zorgaanbieders. De andere leden zijn kennisinstituten, branche- of patiëntenorganisaties, ICT-bedrijven, farmaceutische bedrijven en een organisatie voor maatschappelijk werk.

 • We maken bovendien deel uit van een “landelijke community voor innovatie in de zorg”, dat door VWS in het leven is geroepen en waarin men op landelijk niveau kennis en ervaring uitwisselt.

 

Uitdagende regio

Noord-Holland boven het IJ is een gebied dat qua (bevolkings)omvang, voorzieningen en samenhang in staat moet zijn om uit te groeien tot een van de gezondste regio’s in Nederland. Gezond dan niet alleen in medisch en sociaal opzicht, maar zeker ook vanuit financieel economisch perspectief.

 

In de afgelopen regeringsperiodes zijn begrippen als “eigen verantwoordelijkheid” en “participatiesamenleving” vanuit de centrale overheid sterk gepropageerd en werden verantwoordelijkheden naar lagere overheden overgeheveld, waarbij de financiële middelen daarvoor hiermee geen gelijke tred hielden. Dat heeft direct effect gehad en heeft dat nog steeds voor de werkgelegenheid in de zorg en maatschappelijke dienstverlening en een adequate toegankelijkheid van de zorg en natuurlijk heeft dat effecten op het economisch welzijn van de regio. Voor de provincie Noord-Holland was een en ander reden om zorg niet meer te prioriteren: zo is bijvoorbeeld de subsidiëring van de patiëntenbeweging stopgezet. In onze ogen onderschat de provinciale overheid daarmee het enorme belang van de zorgsector in de provincie.

Ca 15%[2] van de bevolking is werkzaam in de zorg en circa 14%[3] van onze economie is zorg gerelateerd. Bovendien zijn er veel bedrijven en organisaties buiten de zorgsector, zoals bouw, onderwijs en techniek, die qua omzet (sterk) afhankelijk zijn van de zorgsector: landelijk wordt de totale omvang van de zorgsector en toeleverende organisaties geschat op ruim 30% van ons nationaal totaal.  Er zijn veel zorgorganisaties in dit gebied, die allemaal op hun werkterrein uitstekend zorg verlenen, maar waarbij soms de samenwerking en daarmee de samenhang ontbreekt en er in een aantal gevallen niet goed wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals Levensloop bestendig wonen, meer participatie van burgers i.c. toenemende eigen verantwoordelijkheid bij de zorg voor naasten, WMO, ketenzorg, preventie en monitoring en EHealth.

De vergrijzing zal op termijn leiden tot een toenemende zorgvraag, terwijl de groei van de beroepsbevolking en hun keuze voor de zorg daarmee geen gelijke tred zal houden. Daarom zijn er fundamentele veranderingen nodig op het gebied van imago, scholing en ontlasting van de zorg. Dat ontlasten kan onder andere door middel van aanpassingen van werkprocessen, maar zeker ook door middel van EHealth (inclusief domotica en robotica) en versterking van de woonomgeving en mantelzorg.

Wij missen in ons gebied een sterke ondersteuning van provincie en gemeenten. In onze regio is het nog te veel ieder voor zich en alleen samenwerken met partijen die je helpen je eigen doelstelling te realiseren zonder te kijken naar de belangen van de anderen.

 

Het (her)prioriteren van Zorg als een belangrijke maatschappelijke en economisch prioriteit is in sommige andere delen van Nederland wel het geval. Verwezen kan hierbij worden naar Health Valley, een netwerkorganisatie die is ontstaan in de provincies Gelderland, Brabant en Overijssel en die daarbij ook grensoverschrijdend werkt, omdat innovatie en samenwerk niet gebonden zijn aan regionale grenzen.

Health Valley is een netwerk dat technologische innovaties in de gezondheidszorg stimuleert. Zo'n 700 kennisinstellingen en bedrijven houden zich in deze regio op een of andere wijze bezig met gezondheidszorg. Binnen Health Valley bundelen universiteiten, zorginstellingen, bedrijven en overheden zich om kennis uit te wisselen en samen innovatieve projecten op te zetten. Deze verbinding van kennis, technologie en business verbetert de gezondheidszorg en geeft de economie een enorme stimulans.

De Provincies Gelderland en Overijssel presenteerden al in 2004 de “triangle” Food, Health en Technology als drie topgebieden wat vervolgens door het ministerie van Economische Zaken erkend werd.

Deze 3 sectoren zijn zeker ook in onze regio ruimschoots vertegenwoordigd en zouden ook hier in hun samenhang hoger geprioriteerd mogen worden.

Aanpak/werkwijze

Onze ambities zijn groot. Ze zijn niet te realiseren zonder de actieve inbreng van allen die verantwoordelijk zijn voor c.q. afhankelijk zijn van zorg. Die zorg moet optimaal aansluiten op de wensen en behoeften van de burgers; en de mogelijkheden om dit optimaal te organiseren moet materieel en organisatorisch adequaat ondersteund worden. Daarom moeten ook niet-zorgorganisaties zoals onderwijsinstellingen, ondernemers, banken, verzekeraars en vooral ook gemeenten een essentieel onderdeel zijn van dit innovatieve netwerk.

 

Een actievere rol van de provincie is niet per se nodig, maar kan wel erg helpen. Willen we dat ook onze provincie op dit vlak haar verantwoordelijkheid neemt door ook hier prioriteit te geven aan een samenhangend beleid en ondersteuning op het vlak van voeding, gezondheid en technologie, dan zullen alle relevantie partijen in deze regio samen een vuist moeten maken. Ons platform is daarvoor een goede basis.

 

Wij hebben om een basis te creëren voor onafhankelijke besluitvorming en gelijkwaardige participatie van deelnemers daarom als Holland Health een aantal principiële besluiten genomen en deels al doorgevoerd.

 1. Herziening van de bestuurlijke structuur.
 2. Instellen van een adviesraad.
 3. Netwerk versterken.
 4. Strategisch positioneren.
 5. Focus op enkele primaire aandachtsgebieden.

Ad 1. (Bestuur) Holland Health kende aanvankelijk een structuur, die erop gericht was om de financiering van enkele innovaties door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor elkaar te krijgen en vervolgens de uitvoering ervan te bewaken. Het MCA en enkele regionaal georganiseerde specialismen waren de vragende partijen en vormden daarin het bestuur. Om echter innovaties te kunnen ondersteunen die voor de gehele regio van belang zijn moet de rol van de initiërende partijen minder dominant worden en moeten anderen op basis van gelijkwaardig gaan participeren.

Vanaf 2017 is er dan ook een onafhankelijk bestuur, bestaande uit niet bezoldigde personen met een diversiteit aan kennis, ervaring en competenties (zorg, financiering, sport en beweging, ondernemerschap, innovatie) wat onzes inziens ook noodzakelijk is om de ambitie waar te maken.

De organisatie kent voorts een Programmadirecteur, die belast is met de dagelijkse uitvoering; en een klein –extern- secretariaat.

Ad 2. (Adviesraad) De NWZ-groep was als initiator en belanghebbende een dominante partij binnen Holland Health. Om onze ambitie te kunnen waarmaken is echter de participatie van meerdere partijen nodig, die allen op basis van gelijkwaardigheid een inbreng hebben in zowel beleid als uitvoering. Om die reden is het bestuur veranderd en zullen we vanaf 2017 werken met een Adviesraad bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante actoren.

Deze Adviesraad komt enkele keren per jaar bij elkaar en heeft als taak om ontwikkelgebieden te verkennen en te evalueren en het bestuur te helpen de juiste prioriteiten te stellen en zo nodig te toetsen op een adequate uitvoering ervan. Vanuit die adviesraad kunnen gremia in het leven worden geroepen die specifieker op bepaalde onderwerpen inzoomen.

Ad 3. (netwerkbijeenkomsten)

De eerdergenoemde Health cafés en één ronde tafel conferentie hebben we al opgepakt, maar nieuwe thema’s dienen te worden geselecteerd die in gezamenlijkheid moeten worden uitgewerkt. Selectie ervan kan allereerst vanuit bilaterale overleggen met de deelnemers komen, maar vooral ook uit de adviesraad en de Health cafés; daarnaast levert deelname aan Vita Valley en de VWS bijeenkomsten ook de nodige inspiratie op.

 Ad 4. (strategie)

De strategische keuzes van Holland Health zijn hiervóór voldoende toegelicht.

Heroverweging is uiteraard mogelijk op instigatie van de adviesraad en verwerking van informatie uit andere netwerksessies.

Een representatieve adviesraad helpt ook om de provincie ervan te overtuigen dat een gezamenlijke aanpak op het gebied van voeding, gezondheid en technologie essentieel is om van onze regio een economisch florerend en stabiel gebied te maken.

 

Ad 5. Prioritering

 1. Aanboren van regionale innovaties en nieuwe subsidiebronnen voor de regio
 2. EFRO 2 voor KC Nucleair
 3. Innovatiecentrum E-Health samen met INHolland (EFRO 2 penvoering)
 4. De bestuurders hebben vooralsnog een drietal aandachtsgebieden geformuleerd en onder elkaar verdeeld. Een tweetal bestuurders is dan altijd voor één zo’n aandachtsgebied kartrekker, maar blijft zeker ook verantwoordelijk voor het geheel.

De 3 gebieden zijn:

 1. Optimaliseren van de keten: (waarin ook: uitbehandeld en dan?; hulp bij thuiskomst; versterking thuis/mantel; wonen plus)
 2. Manpower: het vinden, doen opleiden en inzetten van geschikt personeel in de zorg, zowel verzorgend als technisch
 3. Zorg op afstand (Beeldzorg)

De aanpak van Vita Valley in deze (zij hebben 4 thema’s genoemd, wij vooralsnog 3 aandachtsgebieden en doorlopende EFRO2 projecten) spreekt ons erg aan:

[4] We moeten in overleg met de adviesraad op basis van minimaal de 3 hiervoor genoemde aandachtsgebieden en de gekozen EFRO 2 projecten een strategische innovatieagenda opstellen, waarbinnen steeds de projecten en coalities benoemd worden, waar we ons op richten om de kwaliteit van leven van onze burgers te verbeteren. We moeten de innovatieprojecten en –coalities dan zodanig selecteren dat we er de grootste maatschappelijke of sociale impact mee bereiken. Die impact bestaat dan uit het vergroten en bevorderen van het welzijn van zieken en ouderen en anderen die gezondheidsondersteuning nodig hebben. Dat doen we in diepgaande dialoog met partners en relevante externe partijen.

Voorts zijn wij het van harte met Vita Valley eens dat een succesvolle opschaling van zorginnovaties essentieel is: Voor het bereiken van een optimaal maatschappelijk resultaat is het essentieel dat een zorginnovatie grootschalig wordt gebruikt. Tegelijkertijd is het een voorwaarde voor een effectief verdienmodel. Daarom zetten ook wij onze kennis en ervaring in om een goede implementatiestrategie en opschalingstactiek te ontwikkelen en te delen.

 


 

 

 

Wat is Holland Health?